Algemene Voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Fightinggear.nl aangedane overeenkomsten en op alle aanbiedingen van Fightinggear.nl. Van wat er in de algemene voorwaarden staat kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en wanneer overige voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Door het gebruik van de website van Fightinggear.nl of het plaatsen van een bestelling op Fightinggear.nl aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden evenals andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

Er wordt uitsluitend in Nederland geleverd.

Niets van de site van Fightinggear.nl mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van ons van Fightinggear.nl.

Onder “koper” op de site wordt iedere bezoeker, koper of natuurlijke persoon verstaan die de website bezoekt, bestellingen plaatst of op een andere manier een relatie heeft met ons van Fightinggear.nl

Wij van Fightinggear.nl houden het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Dit wordt dan gepubliceerd op deze pagina.

Over Fightinggear.nl:
Fightinggear.nl is een webshop gespecialiseerd in vechtsportartikelen. Alle bestellingen kunnen online worden gedaan. Indien u vragen heeft, kun u te allen tijde contact opnemen.
KvK Leeuwarden: 78441684
BTW-nummer: NL861398233B01
Rabobank: NL 38 RABO 012.13.951.62

Aanbiedingen en het tot stand komen van overeenkomsten:
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de website wordt dit kenbaar gemaakt per email.
Alle aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals die vermeld staat bij die aanbieding of elders op de website. Deze periodes komen altijd overeen.
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 5 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat wij van Fightinggear.nl een orderbevestiging per email hebben verzonden aan het door de koper opgegeven emailadres, de order zal dan de status “processing” hebben.
Er is een geldige overeenkomst tot stand gekomen tussen koper en wij van Fightinggear.nl door het gebruik van elektronische communicatievormen wanneer de koper op de site een bestelling heeft geplaatst. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de bestelling en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Fightinggear.nl zullen gelden als bewijs, voor zover de wet dat toelaat.
De belangrijkste kenmerken van producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of afgebeeld. Wij van fightinggear.nl kunnen echter niet garanderen dat alle producten te allen tijde volledig in overeenstemming zijn met de gegeven informatie. Afwijkingen kunnen in het begin geen aanleiding zijn tot schadevergoeding. Ditzelfde geldt voor alle informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, telefonische mededelingen en mededelingen via de email en site verstrekt, even als alle aanbiedingen.

Prijzen:
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting.
De koper is altijd de prijs verschuldigd die wij van Fightinggear.nl in de orderbevestiging hebben medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ons van Fightinggear.nl worden gecorrigeerd.
Verzend- en bezorgkosten zijn niet in de prijs inbegrepen. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze verzendkosten bedragen voor bestellingen tot 10kg € 6,95; 10-30kg € 12,90 en boven de 30kg € 70,00.
Alle prijzen zijn bestemd voor particulieren, wanneer sportscholen een bestelling willen plaatsen, eerst contact opnemen met ons van Fightinggear.nl

Levering en leveringstijd:
Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. De precieze levertijden staan vermeld onder de leveringsvoorwaarden. Wij van Fightinggear.nl streven ernaar de bestelling zo snel mogelijk te verzenden.
Wanneer er mogelijk vertragingen optreden met betrekking tot de leveringstijd zullen deze per email of telefonisch aan de koper kenbaar gemaakt worden.
Wij van Fightinggear.nl zetten de verzending pas in werking wanneer het bedrag betaald is.
Leveringen vinden plaats op het door de koper opgegeven adres. Dit adres is opgegeven tijdens het tot stand komen van de overeenkomst (zie aanbiedingen en het tot stand komen van overeenkomsten).
Zodra alle te leveren producten bij de vervoerder zijn afgegeven, gaat het risico wat betreft deze producten over op de koper. Fightinggear.nl is vanaf dat moment ook niet meer aansprakelijk voor beschadiging en vermissing van de producten.
De verzendkosten worden bepaald aan de hand van het gewicht van de bestelde producten.
Voor sportscholen die met Fightinggear.nl contact opgenomen hebben en een bestelling hebben doorgegeven gelden andere leveringsvoorwaarden en leveringstijden. Deze worden tijdens het contact kenbaar gemaakt door ons van Fightinggear.nl

Ruilen en Herroepingsrecht:
Terugzending van producten door de koper gaat altijd op kosten van de koper.
Voor de overeenkomsten die via de website tot stand zijn gekomen, geldt dat de koper het recht heeft zonder opgave van redenen en zonder boete een herroepingsrecht uit te oefenen. Dit kan alleen binnen 14 dagen na aflevering (als referentie gaan we uit van het poststempel) van dat bepaalde product. De verzendkosten zijn wel voor rekening van de koper. Van dit herroepingsrecht zijn uitgesloten producten waarvan de verpakking/verzegeling is verbroken. Voor meer informatie kijk bij de leveringsvoorwaarden.
Wanneer de koper gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht , dan betalen wij van Fightinggear.nl het aankoopbedrag minus de bijdrage in de verzendkosten binnen 30 dagen terug.
Wanneer er iets mis is met de afgeleverde bestelling (bijvoorbeeld verkeerd product besteld of geleverd), neemt de koper binnen 14 dagen contact op met ons van Fightinggear.nl. Alleen dan kan er tot een passende oplossing gekomen worden.

Eigendomsvoorbehoud:
Buiten de feitelijke aflevering, gaat het eigendom van de producten pas over op de koper wanneer deze heeft voldaan aan al hetgeen wat hij ter zake van de overeenkomst met Fightinggear.nl verschuldigd is aan ons van Fightinggear.nl. Hieronder valt ook de vergoeding van kosten van eerdere of latere leveringen.

Garantie en Aansprakelijkheid:
Het aankoopbewijs geldt als garantiebewijs.
Wij van Fightinggear.nl garanderen dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. De producten vertonen geen gebreken.
Wij van Fightinggear.nl zijn niet aansprakelijk voor het betalen van schadevergoeding aan de koper of anderen. Verder zijn wij van Fightinggear.nl niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade en winstschade.
Wij van Fightinggear.nl zijn niet aansprakelijk voor alle gevolgen met betrekking tot het aangekochte product door de koper.
Indien wij van Fightinggear.nl, om welke reden dan ook, gehouden zijn enige schade te vergoeden, dan zal dit nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van het aangekochte product waardoor de schade is veroorzaakt.

Er kan geen sprake zijn van garantie indien zich de volgende gevallen voordoen:
slijtage die beschouwd kan worden als normaal,
aangebrachte veranderingen in of aan het product, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van ons van Fightinggear.nl of de fabrikant zijn verricht,
de originele factuur kan niet overgelegd worden, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt,
gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik,
beschadiging die is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

Wanneer de koper over gaat tot garantieaanspraak is de koper verplicht het product te retourneren. Wij van Fightinggear.nl gaan dan over op een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak. Wij van Fightinggear.nl hebben het recht om het product ter beoordeling of voor nader onderzoek aan derden te overhandigen. Wanneer de klacht wordt erkend verplichten wij van Fightinggear.nl ons tot het leveren van een gelijkwaardig product, tenzij anders overeengekomen.
Wanneer de klacht niet erkend wordt, wordt het product op kosten van de koper aan de koper geretourneerd.

Overmacht:
Wanneer er sprake van overmacht is, worden de verplichtingen Fightinggear.nl opgeheven voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan:
stakingen,
brand,
energiestoringen,
internetstoringen,
niet of niet-tijdige levering van de toeleveranciers.

Door het gebruik van de website van Fightinggear.nl of het plaatsen van een bestelling op Fightinggear.nl aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden evenals andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

03-01-2019